Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden

Door het gebruik van de website majormarketstrading.com gaat u akkoord met ons privacybeleid en de onderstaande algemene voorwaarden.

Verantwoordelijkheid van bezoekers
De informatie op deze website is niet bedoeld voor verspreiding aan of gebruik door een persoon in enig land of jurisdictie waar een dergelijke verspreiding of gebruik in strijd zou zijn met de lokale wet- of regelgeving. Het is de verantwoordelijkheid van de bezoekers van deze website om zich te vergewissen van de voorwaarden van en zich te houden aan de lokale wet- en regelgeving waaraan zij onderworpen zijn.

Toegang tot de website
De website, of een deel ervan, mag niet worden verveelvoudigd, gekopieerd, gebruikt of anderszins geëxploiteerd voor commerciële doeleinden zonder onze uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming. U mag geen framingtechnieken gebruiken om logo’s, handelsmerken of andere eigendomsinformatie (tekst, afbeeldingen, tekst, lay-outs of formulieren) van onze website te verkrijgen zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming. Majormarketstrading.com staat derden niet toe om geautomatiseerde systemen te bouwen om ons handelssysteem te kopiëren en/of automatische commando’s voor de handel te genereren.

Vanwege de aard van computertechnologie, kunnen majormarketstrading.com websites en communicatie op elk moment mislukken. Als zodanig zal majormarketstrading.com niet verantwoordelijk zijn voor het niet beschikbaar zijn van het gebruik van haar website, noch voor onbestelbare e-mails als gevolg van problemen met de internetbandbreedte, defecten aan apparatuur, enz. Majormarketstrading.com garandeert niet dat de website of diensten ononderbroken of foutloos zullen zijn. Majormarketstrading.com is niet aansprakelijk voor het handelen of nalaten van een derde partij met betrekking tot het uitstellen of niet afleveren van e-mail of andere middelen van kennisgeving zoals signaalwaarschuwingen.

Website beleid
Hoewel wij alles in het werk hebben gesteld om de juistheid van de informatie op deze website te waarborgen, is de informatie op de website onderhevig aan wijzigingen, vaak zonder voorafgaande kennisgeving. Majormarketstrading.com behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in de website, het beleid, het handelssysteem en de gebruiksvoorwaarden op een bepaald moment en hoeft haar gebruikers niet te informeren. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om het privacybeleid en de gebruiksvoorwaarden regelmatig te controleren op recente wijzigingen. Wij zullen u van deze wijzigingen op de hoogte stellen door herziene voorwaarden en bepalingen op deze website te publiceren. Wij zullen u niet afzonderlijk op de hoogte stellen van deze wijzigingen.

Intellectueel eigendom en handelsmerken
Alle auteursrechten, databankrechten, handelsmerken en andere intellectuele eigendomsrechten op de inhoud van deze website behoren toe aan ons of een derde partij, inclusief onze licentiegevers. Deze inhoud kan namen, termen en/of gegevens bevatten die al dan niet geïdentificeerd kunnen worden met een symbool dat het identificeert als een naam, term of item waarop copyright wordt geclaimd of waarop een geregistreerd handelsmerk rust. Het ontbreken van een dergelijk symbool mag in geen geval worden opgevat als een teken dat de naam, term of gegevens niet het intellectuele eigendom zijn van onszelf of van een derde partij.

Intellectueel eigendom van derden dat door ons in de inhoud van onze website wordt gebruikt, mag niet worden geïnterpreteerd in die zin dat de derde partij sponsort, aanbevelingen doet, of op enigerlei wijze gelieerd is aan ons of ons bedrijf, noch dat zij enige verklaring geven met betrekking tot de wenselijkheid van het wedden op, of het handelen in onze producten. Alle handelsmerken die niet het eigendom zijn van majormarketstrading.com die op de site verschijnen, zijn het eigendom van hun respectievelijke eigenaars, die al dan niet verbonden zijn met, of gesponsord worden door de site.

Links
Majormarketstrading.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van websites die gelinkt kunnen worden aan/van de website of een message board dat gelinkt is aan ons of de website. Deze links worden alleen verstrekt voor het gemak van de lezer en zijn toegankelijk op risico van de lezer. Alle websites die vanaf onze website worden bezocht zijn onafhankelijk van ons en wij hebben geen controle over de inhoud van deze websites. Bovendien betekent een link naar een andere website niet dat wij de inhoud of het gebruik van de website onderschrijven of enige verantwoordelijkheid voor de inhoud of het gebruik van de website aanvaarden.

Online gedrag
Het is verboden om via de website onwettige, schadelijke, bedreigende, beledigende, vulgaire, obscene, seksueel expliciete, godslasterlijke, haatdragende, raciale, etnische of anderszins verwerpelijke inhoud van welke aard dan ook te plaatsen of over te brengen, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, materiaal dat frauduleuze activiteiten aanmoedigt of dat aanzet tot frauduleuze activiteiten of gedrag dat een strafbaar feit vormt of aanleiding geeft tot burgerlijke aansprakelijkheid, of anderszins in strijd is met de toepasselijke lokale, staats-, federale of internationale wetgeving. Door gebruik te maken van de website gaat u ermee akkoord om personen of entiteiten niet lastig te vallen of zich niet te schuldig te maken aan gedrag dat misbruik oplevert voor een persoon of entiteit. Bovendien is het verboden om ongeautoriseerde commerciële communicatie (zoals spam) via de website te verzenden of te plaatsen.

Majormarketstrading.com kan alle gebruikersinhoud of elektronische communicatie van welke aard dan ook openbaar maken om te voldoen aan een wet, voorschrift of verzoek van de overheid; (2) als een dergelijke openbaarmaking noodzakelijk of gepast is om de website te beheren; of om de rechten of eigendommen van majormarketstrading.com en zijn gebruikers te beschermen. Wij behouden ons het recht voor om gedrag, communicatie of inhoud te verbieden die wij, naar eigen goeddunken, onwettig of schadelijk achten voor u, de site, gebruikers van de site, onze klanten, medewerkers van majormarketstrading.com of een derde partij. Niettegenstaande het voorgaande, kunnen noch majormarketstrading.com, noch onze medewerkers zorgen voor een onmiddellijke verwijdering van twijfelachtige inhoud na online posten.

Discriminatie
Majormarketstrading.com discrimineert niet op basis van ras, leeftijd, geslacht, nationale herkomst, geslacht of religie.

Geen beleggingsaanbevelingen of professioneel advies

Alle informatie en opmerkingen op deze website, met inbegrip van maar niet beperkt tot meningen, analyses, nieuws, prijzen, onderzoek en algemene informatie, vormen geen beleggingsadvies of een uitnodiging tot het kopen of verkopen van een financieel instrument. Majormarketstrading.com aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor enig verlies of schade die direct of indirect kan voortvloeien uit het gebruik of de afhankelijkheid van dergelijke informatie.

Alle informatie die hier wordt verstrekt is uitsluitend de persoonlijke mening van de auteur. In plaats daarvan is majormarketstrading.com een educatieve site en een platform voor het uitwisselen van informatie. Wanneer informatie wordt onthuld, expliciet of impliciet, over winst of inkomsten, is het geen garantie. Geen enkele methode of handelssysteem vormt een garantie voor winst, dus onthoud altijd dat handel tot verlies kan leiden. Verantwoordelijkheid voor de handel, of het nu gaat om winst of verlies, is aan u en u moet ermee instemmen om majormarketstrading.com op geen enkele wijze verantwoordelijk te stellen. Het gebruik van het systeem betekent dat de gebruiker deze voorwaarden accepteert.

Afwijzing van aansprakelijkheid en beperking van aansprakelijkheid
Voor zover wettelijk toegestaan, zijn wij op geen enkele wijze aansprakelijk voor enig verlies of schade die u lijdt door het gebruik van of de toegang tot deze website, of door ons verzuim om deze website te verstrekken. Onze aansprakelijkheid voor nalatigheid, contractbreuk of overtreding van enige wet als gevolg van het niet verstrekken van deze website of een deel ervan, of voor problemen met deze website, die niet wettelijk kunnen worden uitgesloten, is beperkt, naar onze keuze en voor zover wettelijk toegestaan, tot het opnieuw leveren van deze website of een deel ervan aan u, of tot het betalen voor het opnieuw leveren van deze website of een deel ervan aan u.

Er mag niet worden verondersteld dat de methoden, technieken, updates, grafieken of indicatoren die op deze website worden gepresenteerd, zullen resulteren in winst of dat ze niet zullen resulteren in verliezen. Resultaten uit het verleden zijn niet noodzakelijkerwijs indicatief voor toekomstige resultaten.

De in het verleden behaalde resultaten van een handelssysteem of -methodologie zijn niet noodzakelijkerwijs indicatief voor toekomstige resultaten. Majormarketstrading.com neemt geen verantwoordelijkheid voor het verlies als gevolg van onze handelssignalen. Door u als gebruiker in te schrijven, erkent u dat wij geen financieel advies geven en dat u een besluit neemt om onze transacties voor uw eigen rekening te kopiëren. Wij hebben geen kennis van het niveau van geld waarmee u handelt of het niveau van risico dat u neemt met elke transactie. U moet uw eigen financiële beslissingen nemen, wij nemen geen verantwoordelijkheid voor geld dat u hebt verdiend of verloren als gevolg van onze signalen of gerelateerde producten op deze website. U moet ervoor zorgen dat u alle risico’s van het handelen begrijpt voordat u majormarketstrading.com diensten gebruikt.

Hoewel majormarketstrading.com gelooft dat de verstrekte inhoud nauwkeurig is, zijn er geen expliciete of impliciete garanties van nauwkeurigheid. Derden verwijzen naar majormarketstrading.com om technologie en informatie te verstrekken. Als een derde partij faalt, bestaat er een risico dat de informatie vertraagd of helemaal niet geleverd wordt.

Majormarketstrading.com aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor beslissingen van de gebruiker om een handelsrekening aan te maken bij een van de brokers genoemd op deze website.

Aanbiedingen, producten en diensten van derden
Niet alle producten en diensten waarnaar op deze website wordt verwezen, worden noodzakelijkerwijs door ons geleverd. De identificatie of het gebruik van producten, diensten, websites of netwerken van derden is geen goedkeuring van dergelijke producten, diensten of websites of netwerken. Deze website kan u toegang verlenen tot websites en netwerken die door andere personen dan ons worden aangeboden via een hypertekst of andere link. Wij aanvaarden geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid van welke aard dan ook met betrekking tot enig materiaal op enige website of netwerk dat niet onder onze directe controle staat. U erkent dat uw toegang tot dergelijke andere websites of netwerken via een dergelijke link kan vereisen dat wij bepaalde informatie over u aan de eigenaar van die website of dat netwerk verstrekken. Niets op deze website is bedoeld of mag door u worden begrepen als beleggingsadvies van of door ons.

Deze website kan verwijzingen bevatten naar andere speciale aanbiedingen of promoties van personen of bedrijven die geen deel uitmaken van majormarketstrading.com. Onder voorbehoud van enige toepasselijke wetgeving die niet kan worden uitgesloten, geven wij geen garanties of verklaringen met betrekking tot de kwaliteit, nauwkeurigheid, verkoopbaarheid of geschiktheid voor het doel van de goederen of diensten die beschikbaar zijn van deze personen of bedrijven. Het verkrijgen van goederen of diensten van deze personen of bedrijven is op eigen risico. U vrijwaart majormarketstrading.com van alle aansprakelijkheid, verlies, schade, kosten en uitgaven die voortvloeien uit of verband houden met het verkrijgen van goederen of diensten van een derde partij waarnaar op deze website wordt verwezen.

Kennisgevingen
Wij kunnen kennisgevingen sturen naar het e-mailadres dat u aan ons hebt opgegeven. Het is uw verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat u ons op de hoogte stelt van elke wijziging van uw e-mailadres. Elke kennisgeving die door ons naar uw e-mailadres wordt verzonden, wordt geacht te zijn geleverd op het moment van verzending.

Beëindiging
Wij hebben het recht om uw gebruik van deze website en onze diensten te beëindigen als wij naar eigen goeddunken vaststellen dat u de voorwaarden en bepalingen heeft geschonden.

Wij zijn toegewijd aan het verbeteren van de handelsmogelijkheden van onze gemeenschap. Mocht u een negatieve invloed hebben op dat streven, dan behouden wij ons het recht voor om uw berichten en forumberichten te verwijderen of uw deelname tijdelijk te verbieden.

Vertrouwelijkheid
U erkent en gaat ermee akkoord dat alle instructies of mededelingen die door u of namens u via deze website worden verzonden, op eigen risico worden gedaan. U geeft ons toestemming om te vertrouwen op en te handelen op, en te behandelen als volledig bevoegd en bindend voor u, alle instructies die ons zijn gegeven door u.